wzor_nazezytej_starannosci

Czy wiesz, że … wypełnienie przesłanek należytej staranności pozwoli Ci na zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego? W przypadku nie wypełnienia którejkolwiek z przesłanek z listy przygotowanej przez MF organy podatkowe mogą zakwestionować Twoje rozliczenia podatkowe z kontrahentami.

Czym jest należyta staranność?

W sytuacji gdyby doszło do wyłudzenia VAT, każdemu z podatników znajdujących się w łańcuchu transakcji może zostać zakwestionowane prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jest to możliwe gdy organ podatkowy wykaże, iż podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja w której brał udział miała na celu oszustwo lub wyłudzenie VAT. Kwestionowanie rozliczeń przez organy podatkowe może dotyczyć każdego z podmiotów znajdujących się w łańcuchu transakcji.
Podatnikowi nie może zostać zakwestionowane prawo do odliczenia podatku VAT jeżeli przy dochowaniu należytej staranności nie mógł on wiedzieć, że transakcja w której bierze udział służy oszustwu lub nadużyciu VAT. Zagadnienie dochowania przez podatników należytej staranności w kontekście prawa do odliczenia VAT jako wyjątkowo zawiłe było przedmiotem wielu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i krajowych Sądów Administracyjnych.
Przyjmuje się, że aby dochować „należytej staranności kupieckiej” podatnik podjąć wszelkie działania, jakich można racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że transakcje w których uczestniczy nie wiążą się z przestępstwem.

W celu częściowego wyjaśnienia czym jest należyta staranność kupiecka Ministerstwo Finansów opublikowało tzw. listę przesłanek należytej staranności. Ma ona w założeniu wskazać podatnikowi działania, których podjęcie poskutkuje uznaniem, iż dochował on należytej staranności w wyborze kontrahenta.

Nasze narzędzie pomoże Ci wypełnić przesłanki należytej staranności

Zalety naszego rozwiązania

 • przyjazny interfejs;
 • automatycznie zweryfikujesz numery VAT w bazach MF i UE;
 • zweryfikujesz kontrahentów bez generowania JPK_VAT - wystarczy plik Excel;
 • unikasz sankcji karno-skarbowych.

Wersja testowa VRC pozwala na:

 • weryfikację statusu kontrahenta na w bazie podatników VAT, bazie VIES, na czarnych listach;
 • sprawdzenie pierwszych 50 numerów VAT wskazanych w każdym z plików JPK_VAT, JPK_FA lub pliku Excel;
 • pobranie raportu podsumowującego weryfikację w xlsx oraz pdf;
 • tygodniowy dostęp do aplikacji VRC.
< 1
Sprawdzonych numerów VAT
1
powodów żeby sprawdzić VRC – tylu podatników wykreśliło MF od początku 2017 roku

Zamawiam bezpłatną wersję testową na 7 dni

Imię i nazwisko (*)

Nazwa firmy (*)

Firmowy adres email (*)

Telefon służbowy

Wiadomość

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane

Opublikowane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe dotyczące przesłanek należytej staranności po stronie nabywców towarów w transakcjach krajowych będą miały bezpośredni wpływ na działalność większości podmiotów dokonujących transakcji towarowych na terytorium kraju.

Zwracamy uwagę na fakt, iż zgodność działań podatnika w przygotowaną przez Ministerstwo listą będzie przedmiotem kontroli organów podatkowych. Stosowanie dotychczasowych procedur weryfikacji kontrahenta może okazać się w wielu przypadkach niewystarczające. Dodatkowo, to na podatniku będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że dochował on należytej staranności. Dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe wdrożenie procedur implementujących postanowienia objaśnień MF w celu ograniczenia ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia VAT.

Lista przesłanek należytej staranności z jednej strony daje podatnikom możliwość uniknięcia ryzyka zakwestionowania rozliczeń VAT (jeżeli się do niej zastosują), z drugiej zaś – stanowi swego rodzaju instrukcję dla organów podatkowych do weryfikacji należytej staranności. Nie możemy wykluczyć, iż organy podatkowe będą stosowały wytyczne z listy do oceny dochowania należytej staranności również w kontekście transakcji transgranicznych – pomimo że lista ich bezpośrednio nie dotyczy.

Od stycznia 2018 każdy podatnik może sprawdzić czy jego kontrahent znajduje się w wykazie podmiotów niezarejestrowanych lub wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz ten, nazwany potocznie czarną listą kontrahentów, został udostępniony na portalu Ministerstwa Finansów w formie bieżąco uaktualnianego narzędzia informatycznego.

Podatnicy znający numer NIP czy nazwę swojego kontrahenta, mogą sprawdzić czy dany podmiot został umieszczony w:

 • wykazie podmiotów, którym odmówiono rejestracji do celów VAT, albo które zostały z niego wykreślone,
 • wykazie podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Powyższe listy zawierają szczegółowe dane identyfikacyjne podatników wraz ze wskazaniem daty oraz podstawy prawnej dokonania lub odmowy rejestracji czy też przywrócenia rejestracji jako podatnik VAT.

Weryfikacja we wskazanym narzędziu jest jednym z elementów dochowania należytej staranności przy wyborze kontrahenta. Korzystając z czarnej listy kontrahentów podatnik może ograniczyć możliwość nawiązania współpracy z nieuczciwym kontrahentem. Wykaz uzupełnia istniejące dotychczas sposoby weryfikacji kontrahenta, takie jak m.in. system VIES (dla podatników VAT-UE) czy Portal Podatkowy Usługi (dla podatników krajowych).

Podkreślamy, że dla zachowania należytej staranności kupieckiej organy podatkowe wymagają sprawdzenia czy kontrahent nie figuruje na tzw. czarnej liście, niemniej jednak takie działanie nie gwarantuje podatnikowi prawa do odliczenia VAT z danej transakcji.

Zwracamy uwagę, iż fakt znalezienia się na tzw. czarnej liście może działać stygmatyzująco. Podczas sprawdzania swojego kontrahenta warto zwrócić uwagę na przyczynę wykreślenia z rejestru i ewentualny powód jego przywrócenia. Pamiętać należy, iż nie każdy podatnik, któremu odmówiono rejestracji przy pierwszej próbie lub który zawiesił działalność gospodarczą na dłużej niż 6 miesięcy, jest przestępcą podatkowym!

Narzędzie jest dostępne na stronie Ministerstwa Finansów, pod adresem:

Wykazy podmiotów VAT

Zgodnie z objaśnieniami MF – w celu wykazania się należytą starannością kupiecką podatnik powinien dokonać tzw. weryfikacji formalnej kontrahenta oraz przeanalizować okoliczności transakcji.

Jako przykładowe elementy weryfikacji formalnej kontrahenta należy wskazać:

 • sprawdzenie kontrahenta w KRS lub CEIDG;
 • potwierdzenie faktu ważnej rejestracji kontrahenta dla potrzeb VAT;
 • sprawdzenie aktualnego statusu VAT kontrahenta;
 • sprawdzenie czy kontrahent nie został umieszczony na czarnej liście podatników wykreślonych z rejestru;
 • weryfikacja posiadania przez kontrahenta wymaganych prawem koncesji i zezwoleń oraz
 • weryfikacja właściwego umocowania osób, które reprezentują kontrahenta.

W dalszej kolejności należy wykluczyć okoliczności transakcji mogące budzić wątpliwości takie jak:

 • kontrahent wymaga dokonania płatności gotówką lub poprzez cesję wierzytelności;
 • cena odbiega znacząco od rynkowej ceny oferowanych towarów;
 • dana transakcja jest niezgodna z profilem działalności kontrahenta;
 • w siedzibie, którą wskazał kontrahent nie jest wykonywana faktycznie działalność gospodarcza;
 • warunki transakcji, które proponuje kontrahent nie gwarantują bezpieczeństwa obrotu;
 • transakcja nie jest udokumentowana odpowiednimi dokumentami, m.in. umową, potwierdzeniem warunków transakcji czy też zamówieniem.

W razie ewentualnej kontroli podatnik powinien posiadać dowody świadczące o tym, iż dokonał on poszczególnych czynności weryfikacyjnych oraz przeanalizował i wykluczył „podejrzane” okoliczności  transakcji. W przeciwnym razie może (ale nie musi) zostać mu zakwestionowane prawo do odliczenia VAT.

Jak informuje w objaśnieniach oświadczeniach Ministerstwo Finansów – niespełnienie przesłanek określonych w tym dokumencie nie powoduje automatycznie utraty prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Niemniej jednak udowodnienie należytej staranności kupieckiej, w sytuacji w której podatnik nie dokona weryfikacji zgodnie z wytycznymi MF – może być wysoce utrudnione.

Tym bardziej istotne jest wprowadzenie odpowiednich działań, tak aby z jednej strony w jak największym stopniu pozostawać w zgodnie z objaśnieniami MF, a z drugiej – aby w sposób niezakłócony prowadzić działalność gospodarczą’’

Powyżej zostały wskazane jedynie wybrane przykłady działań wymaganych od podatników, aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do skorzystania z oferowanych przez nas usług (link do strony).

Automatyzacja procesu weryfikacji kontrahenta pozwala na eliminację błędów, które mogą pojawiać się podczas ręcznego sprawdzania podatników w bazach MF i KE, a jednocześnie skracają ten proces kilkunastokrotnie.

Robert Łuszczyna
project manager