Nowe obowiązki już od 1 lipca 2016 r.

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (…), wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą (art. 193a § 1 Ordynacji Podatkowej).

  • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest formułą przekazywania danych organom podatkowym, w ściśle zdefiniowanym formacie elektronicznym,
  • Koncepcja Jednolitego Pliku Kontrolnego oparta jest na zaleceniach OECD dla Standard Audit File – Tax 2.0,
  • Do tej pory Jednolity Plik Kontrolny został wdrożony w Austrii, Francji, Luksemburgu, Portugalii i Czechach.
  • Zwiększenie efektywności administracji podatkowej i zmniejszenie kosztów poboru podatku,
  • Automatyzacja procesu kontroli,
  • Stworzenie platformy do współpracy różnych instytucji rządowych w zakresie kontroli,
  • Zmniejszenie kosztu realizacji obowiązków administracyjnych.

Księgi podatkowe

Przez księgi podatkowe rozumie się: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zobowiązani są podatnicy.